Skip to main content

Algemene voorwaarden

Consumenten - Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities en toepasselijkheid

1.1 De cursist: de natuurlijke persoon die rijlessen neemt bij 123spoedopleiding.nl

1.2 123spoedopleiding.nl: is een bedrijf die verantwoordelijk is voor het aanbieden van spoedrijlessen. Bij Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 09080684

1.3 CBR praktijkexamen: Het praktijkexamen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door 123spoedopleiding.nl worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen

Artikel 2 overeenkomsten

2.1 123spoedopleiding.nl bied rijlespakketten aan van: 6, 20, 30 en 40 rijlessen. De genoemde rijlessen in het rijlespakket duren 50 minuten. Binnen de rijlespakketten van 20, 30 en 40 is een examengarantie en lesgeldgarantie opgenomen, de genoemde prijs staan op de website vermeld.

2.2 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

2.3 Ingeval van een van de bepalingen uit deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

3 Verplichtingen 123spoedopleiding.nl

3.1 123spoedopleiding is verplicht ervoor te zorgen dat: rijles wordt gegeven door rijinstructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

3.2 De Cursist rijles krijgt van één en dezelfde rijinstructeur;

3.3 Het praktijkexamen wordt aangevraagd in overleg met de cursist, nadat de rijschool is gemachtigd en gezondheidsverklaring door het CBR is goedgekeurd.

3.4 De cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

4 Verplichtingen Cursist

4.1. Een rijles die geen doorgang kan vinden, dient tijdig door cursist te worden afgezegd. De cursist dient 24 uur voor aanvang van de rijles de rijles af te zeggen d.m.v telefoon, sms bericht of Whatsapp bericht. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd en dag, wordt de rijles in rekening gebracht met 50 minuten rijles tijd.

4.2 Ingeval van een losse rijles is de vergoeding voor de rijles dan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. Ingeval van een niet tijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van 123spoedopleiding.nl schriftelijk bewijs ter zake de dringende reden te overleggen.

4.3 Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie In elk geval van afzegging van de rijles bij de 123spoedopleiding.nl, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden.

4.3 De aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4.4 Bij het examen een geldig legitimatiebewijs en zelfreflectie te tonen;

4.5 De adviezen op te volgen van de rijinstructeur inzake geadviseerde pakketvormen;

4.6 Nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

5 Betaling

5.1 Voorafgaande de rijopleiding dient er altijd een aanbetaling te worden gedaan. Door de aanbetaling op het door cursist gekozen pakket, wordt het afgenomen pakket als bindend beschouwd. De cursist wordt als bindend persoon beschouwd, tenzij een derde de verantwoordlijkheid neemt betreft betalingen. De cursist blijft tentijde dat derde niet de betalingsverplichtingen in acht neemt verantwoordelijk. Het restant bedrag kan daarna eventueel nog in 2 á 3 maandelijkse termijnen worden betaald. Op de factuur staat dit duidelijk beschreven om welke maandelijkse termijnen het gaat. Indien betalings verplichtingen niet worden nageleefd volgt uitstel van rijlessen en praktijkexamen. Losse rijlessen dienen direct na iedere rijles te worden voldaan. Indien cursist in deze in gebreke blijft, vervalt recht op praktijkexamen.

5.2 123spoedopleiding.nl is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De Cursist heeft in dat geval het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

5.4  Indien de Cursist in verzuim blijft een verschuldigde bedrag te betalen, kan 123spoedopleiding.nl de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde.

5.5 123spoedopleiding.nl is aangesloten bij DAS gerechtsdeurwaarders deze zullen alle betalings verplichtingen overnemen.

6 Rijles en examen

6.1 Een rijles duurt 50 minuten en in overleg met instructeur kan de rijles tijd verhogen naar 60 of 90 of 120 minuten. De totale rijles tijd die genomen is wordt van het rijlespakket afgetrokken.

6.2 De kosten van de gevolgde rijlessen en van het praktijkexamen dienen te zijn voldaan, dit geldt 14 dagen voordat het praktijkexamen wordt afgelegd.

6.3 123spoedopleiding.nl behoudt zich het recht voor om gemaakte rijles afspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen praktijkexamens.

6.4 123spoedopleiding zal haar uiterste best doen om zo snel mogelijk een praktijkexamen te reserveren. 123speodopleiding is niet aansprakelijk voor lange wachttijden of oplooptijden bij de aanvraag van een praktijkexamen van het CBR. 123speodopleiding heeft daar geen elk invloed op.

6.5 Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de Cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen voor rekening van de Cursist. De Cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op examengarantie.

6.6 123spoedopleiding.nl zal op verzoek van de Cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen en de kosten voor haar rekening nemen indien het praktijkexamen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:

6.7 Een familielid tot en met de 2e graad van de Cursist of van de rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden; c.q. plaats zal vinden op de dag van het praktijkexamen zelf;

6.8 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;

6.9 Het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

7 Ontbinding

7.1  Elke Overeenkomst die door de Cursist is ondertekend wordt door 123spoedopleiding.nl als bindend beschouwt, wanneer cursist de aanbetaling heeft betaald via de webshop van 123spoedopleiding.

7.2 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een pakketopleiding of een 123spoedopleiding.nl kan de Cursist de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van hem en/of haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Mede aangezien het voor 123spoedopleiding.nl in geval van ontbinding door de Cursist in het algemeen niet mogelijk is de aan de Cursist toegewezen rijinstructeur aan een andere Cursist toe te wijzen, is de Cursist in geval van ontbinding als in dit artikel bedoeld een vergoeding aan 123spoedopleiding.nl verschuldigd (de "Vergoeding bij ontbinding"). De Vergoeding bij ontbinding bestaat uit een percentage van de volledige vergoeding voor het betreffende pakket. te weten de reeds genoten rijlestijd als percentage van de totale lestijd bij het rijlespakket, vermeerderd met 10%. De Vergoeding bij ontbinding bedraagt echter minimaal 65% van de totale prijs van de Pakketopleiding en minimaal 85% bij een Spoedopleiding.

7.3 Indien het verschuldigde bedrag ineens bij vooruitbetaling door de Cursist is voldaan, zal 123spoedopleiding.nl het bedrag onder aftrek van de hiervoor genoemde vergoedingen en het door haar aan CBR, of BNOR betaalde examengeld aan de Cursist restitueren.

7.4 123spoedopleiding.nl kan de Overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal rijlessen of een pakketopleiding, slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten.

7.5 In dat geval is 123spoedopleiding.nl gehouden de lesgeld en waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd aan de Cursist te restitueren.

8 Vrijwaring

8.1  De Cursist is gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overredingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het praktijkexamen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet, verkeersovertredingen, en/of grove schuld van de Cursist, alsmede bij het gebruik door de Cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

8.2 Indien de Cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de Cursist 123spoedopleiding.nl volledig voor de gevolgen hiervan.

8.3 De Cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn en/of haar rekening nemen.

9 Klachten

9.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."