Skip to main content

Privacyverklaring

Versie: 2018-5-25
123Spoedrijles, gevestigd aan Wassenaarweg 5e, 6843 NX te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
123Spoedrijleshecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 123Spoedrijles houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Op alle persoonsgegevens die 123Spoedrijles verwerkt bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. 123Spoedrijles zal deze informatie niet voor een ander doel gebruik dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als 123Spoedrijles zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Behalve wijzelf heeft ook onze boekhouder beperkt toegang tot de gegevens.  In het geval van een issue in een tool van onze website, waarvoor de website/webshopbeheerder en/of zijn ontwikkelaar van de tool moet inloggen op de website, wordt de betreffende subverwerker van 123Spoedrijles toegang gegeven tot alleen díe delen van de website die noodzakelijk zijn om betreffende issue op te lossen. Middels een subverwerkersovereenkomst met de betreffende partij is vastgelegd met welk doel zij voor 123Spoedrijles, die hoofdverwerker blijft, werkzaamheden uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot persoonsgegevens van de klant van 123Spoedrijles. Na uitvoeren van de opdracht wordt de subverwerker toegang ontzegd en geëist eventuele persoonsgegevens direct te verwijderen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Indien jou na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
123Spoedrijles
Wassenaarweg 5e
6843 NX Arnhem
Tel: +31 26 323 55 55
Gerard ten Napel is de Functionaris Gegevensbescherming van 123Spoedrijles.
Hij is te bereiken via:
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
123Spoedrijles verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- BSN nummer (zie bijzondere persoonsgegevens)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Alleen als het niet anders kan zullen we jou om jouw BSN nummer vragen voor het aanvragen van een CBR theorie-examen.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
123Spoedrijles verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Contact leggen door bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Administratieve doeleinden (dossiervorming).
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
De mogelijkheid bieden een account aan te maken.
Het afleveren van goederen en diensten.
Het aanvragen van een examen bij het CBR.
123Spoedrijles analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
123Spoedrijles verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verstrekken aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij:
Onze boekhouder, voor het verzorgen van de (financiële) administratie.
MyParcel, om boekbestellingen te verwerken
CBR, voor het afnemen van theorie-examens
Lucians, voor het onderhouden van onze website
WebwinkelKeur, voor de kwaliteitscontrole van onze website en diensten
Sisow, voor het verwerken van de automatische betalingen (Ideal).

Geautomatiseerde besluitvorming
123Spoedrijles neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 123Spoedrijles) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
123Spoedrijles bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bewaartermijn persoonsgegevens klanten
Personalia: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
Adres: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
E-mails: 7 jaar conform de eisen van de fiscus
Overige (bijzondere) persoonsgegevens: maximaal 1,5 jaar na het behalen van het theorie-examen
 
Delen van persoonsgegevens met derden
123Spoedrijles verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 123Spoedrijles blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
123Spoedrijles gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
123Spoedrijles neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  123Spoedrijles heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
DNSSEC (eind 2018) is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (123Spoedrijles.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Binnen de EU
Wij gebruiken geen hosting of webservers en slaan geen back-upgegevens op bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen met je verzoek. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 123Spoedrijles zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op jouw verzoek reageren.

123Spoedrijles wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons